top of page

คุยกับผู้อำนวยการ

       วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรี มุ่งมั่นจะพัฒนาการศึกษาและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันดีงามให้แก่นักเรียน นักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ทางเรามีความประสงค์ ต้องการจะรับฟังทุกข้อคิดเห็นเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยต่อไป

ขอบคุณครับ คุณส่งข้อความแล้ว

ผอ_190801_0001.png

นายวัลลภ ก้อนทองคำ

ผู้อำนวยการ

bottom of page