top of page

"วันรับวุฒิบัตร"

นักเรียน/นักศึกษาบุคคลที่สำเร็จการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาหรือสายวิชาชีพ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วุฒิการศึกษา ปวช.

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วุฒิการศึกษา ปวส.

bottom of page