top of page
คำอธิบายประกอบ_2019-08-15_140525-removeb

ดร.วิศิษฐ์ แสงหิรัญ

ประธานบริหาร

คำอธิบายประกอบ_2019-08-15_140619-removeb

อาจารย์เอกเอื้อย แสงหิรัญ

ผู้รับใบอนุญาต

คำอธิบายประกอบ_2019-08-15_140732-removeb

ดร.ภูวนัย สุวรรณธารา

กรรมการที่ปรึกษา

คำอธิบายประกอบ_2019-08-15_140709-removeb

ดร.ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

60125312_361224334501198_620666739704725

อาจารย์พิชญดา บินสันเทียะ

กรรมการที่ปรึกษา

ผอ_190801_0001.png

อาจารย์วัลลภ ก้อนทองคำ

ผู้อำนวยการ

101010-removebg-preview.png

อาจารย์วิสา ฤาชา

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

101003-removebg-preview.png

อาจารย์จุรีพร ยิ้มย่อง

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

101023-removebg-preview.png

อาจารย์ชนิตา วุ่นชุม

หัวหน้าแผนกสามัญ

101004-removebg-preview.png
101006-removebg-preview.png
101022-removebg-preview.png

อาจารย์ภัสสรสรรค์ วิศวสมภพ

หัวหน้าแผนกบัญชี

อาจารย์ปวริศา ด้วงดำรงค์

หัวหน้าแผนกการตลาด

อาจารย์อุไรวรรณ วุฒิสม

หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

bottom of page