top of page

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับนักเรียนที่จบ

       ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
       การศึกษานอกโรงเรียน ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (กศน. ม.3)

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) รับนักเรียนที่จบ

       ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
       ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
       การศึกษานอกโรงเรียน ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (กศน. ม.6)

หลักฐานในการสมัครเรียน

       1. ใบ รบ. (ตัวจริง พร้อมสำเนา)          

       2. สำเนาบัตรประชาชน นร./นศ.           

       3. สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา        

       4. สำเนาทะเบียนบ้าน นร./นศ.           

       5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว                 

จำนวน 3 ชุด

จำนวน 1 ใบ

จำนวน 1 ใบ

จำนวน 1 ใบ

จำนวน 2 รูป

bottom of page