top of page

สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก

หลักสูตรที่เน้นศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบงานกราฟิกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการสื่อสารและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล

การออกแบบโปสเตอร์ การออกแบบโลโก้การออกแบบภาพลักษณ์สำหรับองค์กรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) และการออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์

เรียนรู้การออกแบบงานกราฟิกเพื่อใช้ในการสื่อสารการโฆษณาประชาสัมพันธ์

ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานด้านดิจิทัลอาร์ส์ทุกรูปแบบ

เพื่อตอบโจทย์การสร้างสรรค์งานในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์

bottom of page