top of page

สาขาโลจิสติกส์

เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบขนส่ง หรือการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการทั้งภาคพื้นดิน ทางเรือ

และทางอากาศ

โลจิสติกส์

ไม่ใช่แค่เรื่องของการขนส่งเท่านั้น

เน้นกระบวนการ วิธีการ การวางแผนสินค้าคงคลัง การจัดเก็บ ควบคุม การบริหารธุรกิจ รวมถึงต้องเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน การตลาดเบื้องต้นในการทำธุรกิจ

โลจิสติกส์นั้นมีสายงานรองรับเยอะมาก โดยเฉพาะธุรกิจส่วนใหญ่ที่เป็นการนำเข้าส่งออก

bottom of page